Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành công nghệ thông tin (IT)

Tu-vung-tieng-Nhat-chuyen-nganh-cong-nghe-thong-tin-IT
thong-bao-tokyodayroi
Hướng dẫn cách tạo CV tiếng Nhật online xem tại đây.

Tổng hợp từ vựng tiếng nhật chuyên ngành it cơ bản thường dùng trong việc làm hàng ngày. Đây là vốn từ vựng tiếng Nhật về ngành công nghệ thông tin mà trong quy trình thao tác mình tích góp được. Hy vọng sẽ có ích cho những bạn đang theo học ngành IT để sang Nhật thao tác .

Từ vựng chuyên ngành IT cơ bản:

1. パソコン : Máy tính cá thể .

2. 画面 (がめん): Màn hình (screen)

3. 印刷 ( いんさつ ) : In ấn .
4. 参照 ( さんしょう ) : Tham khảo, tham chiếu .
5. 戻り値 ( もどりち ) : Giá trị trả về ( của 1 function )
6. ソースコード : Mã nguồn ( source code )
7. 修正 ( しゅうせい ) : Chỉnh sửa, đính chính ( fix )
8. 一覧 ( いちらん ) : Danh sách ( list )
9. 確認 ( かくにん ) : Xác nhận .
10. 画像 ( がぞう ) : Hình tượng, hình ảnh .
11. 解除 ( かいじょ ) : Hủy bỏ .
12. モニター : Màn hình .
VD : パソコンのモニター ( Màn hình máy tính. )

13.マウス: Chuột vi tính (mouse )

14. キーボード : Bàn phím ( Keyboard )
15. インストール : Thiết lập, thiết lập ( install )
16. インターネット : Mạng internet .
17. インターフェース : interface .
18. インフラ : Cơ sở hạ tầng, cấu trúc hạ tầng
19. ウェブ : Web .
20. エクセル : Bảng tính excel .
21. ワード : Trình soạn thảo word .
22. エンドユーザ : Người dùng cuối ( end user )
23. オブジェクト : Đối tượng ( object )
24. オプション : Lựa chọn ( option )
25. オペレータ : Điều hành ( operator )
26. 項目 ( こうもく ) : Hạng mục, pháp luật ( item ) .
27. 接続 ( せつぞく ) : Kết nối ( Connection ) .
28. 貼り付け ( はりつけ ) : Dán .
29. 仮想環境 ( かそうかんきょう ) : Môi trường ảo, VPN
30. ドメイン : Tên miền, miền ( domain )
31. マップ : Sơ đồ, map ( map )
32. プロパティ : Thuộc tính ( Property )
33. ブラウザ : Trình duyệt web ( browser )
34. プログラミング : Programming .
35. リリース : Release .
36. 計画 ( けいかく ) : Kế hoạch .
37. スケジュール : Schedule .
38. 見積 ( みつもり ) : Estimates .
THAM KHẢO : Kỹ sư cầu nối ( BrSE ) là gì ? Công việc đơn cử và yếu tố cần có của một Brse lúc bấy giờ

tu-vung-tieng-nhat-chuyen-nganh-it

Từ vựng tiếng Nhật về tài liệu thiết kế:

1. 仕様書 ( しようしょ ) : Tài liệu phong cách thiết kế ( document )
2. 要件定義 ( ようけんていぎしょ ) : Tài liệu định nghĩa nhu yếu .
3. ER図 ( Entity Relationship Diagram ) : Sơ đồ quan hệ .
4. テーブル定義書 : Tài liệu phong cách thiết kế bảng tài liệu .
5. 実現方式書 ( じつげんほうしきしょ ) : Tài liệu diễn đạt cách để hiện thực nhu yếu .
6. 外部設計 ( がいぶせっけいしょ ) : Tài liệu phong cách thiết kế cơ bản ( Basic desgin ) .

7. 詳細設計書(しょうさいせっけいしょ): Tài liệu thiết kế chi tiết (Detail design)

8. プログラムテスト : Program test
9. 単体テスト : Unit test .
10. 結合テスト : Integration test .
11. システムテスト : System test .
THAM KHẢO : Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành IT ( Phần 3 ) chủ đề tài liệu phong cách thiết kế

Từ vựng tiếng Nhật về lỗi và các vấn đề phát sinh:

1. 障害 ( しょうがい ) : Trở ngại, chướng ngại .
2. 不具合 ( ふぐあい ) : Sự phiền phức, lỗi hỏng hóc .
VD : 不具合を対応します 。
3. バグ : ( bug )
VD : バグを調査する
4. エラー ( error )
VD : エラーが発生しました 。
5. 例外 ( exception )

Từ vựng tiếng Nhật về cơ sở dữ liệu

1. データベース  (DB): Cơ sở dữ liệu (database)

2. テーブル : Bảng ( table )
3. 外部キー ( FK ) : Khóa ngoại .
4. エンティティ ( 実体 ) : entity
5. 主キー ( PK ) : Khóa chính .
6. コラム ( 列 ) : Cột
7. 行 : Hàng
8. レコード : Dữ liệu ( record )
9. フィルード : Trường, miền, khoanh vùng phạm vi ( field )
10. リレーショナル : Có quan hệ ( relational )
11. 降順 ( こうじゅん ) : Sắp xếp giảm dần .
12. 昇順 ( しょうじゅん ) : Sắp xếp tăng dần .
THAM KHẢO : Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành IT ( Phần 1 ) chủ đề cơ sở tài liệu

Từ vựng tiếng Nhật về thao tác người dùng:

1. 登録 ( とうろく ) : Đăng ký, lưu lại ( Registration )
VD : 新規登録 ( ĐK mới )
2. 削除 ( さくじょ ) : Xóa ( delete )
VD : 情報を削除する
3. 追加 ( ついか ) : Sự thêm vào ( add )
VD : 1 行を追加する 。
4. 保存 ( ほぞん ) : Lưu ( save )
VD : 入力した情報を保存する
5. 開く ( ひらく ) : Mở
VD : 画面を開く
6. 検索 ( けんとう ) : Tìm kiếm ( search )
VD : 検証ボタンを押下す
7. 更新 ( こうしん ) : Cập nhật ( update ), thay đổi .
8. 編集 ( へんしゅう ) : Chỉnh sửa ( edit ), chỉnh sửa và biên tập .
9. クリックする ( click )
VD : リンクくをクリックする
10. 押下す ( おうかす ) :
VD : 登録ボタンを押下す

11. 新規 (しんき): Mới

VD : 新規の画面 ( Màn hình mới ), 新規登録 ( ĐK mới )
Nếu có bất kể câu hỏi nào xin hãy để lại phản hồi phía dưới hoặc cùng đàm đạo trên forum tokyodayroi.com với bọn mình và mọi người nhé .
Chúc những bạn thành công xuất sắc !

Tin liên quan

Ngành Hệ thống thông tin quản lý là học gì? Điểm chuẩn và các trường đào tạo

khoicntt

Tiếng Anh chuyên ngành Công Nghệ Thông tin

khoicntt

Sau nghĩa vụ quân sự kiến thức đại học có bị mai một?

khoicntt

Leave a Comment