Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Đào tạo Thạc sĩ Khoa học Máy tính

1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 Mục tiêu đào tạo Thạc sĩ Khoa học Máy tính

Đào tạo trình độ thạc sĩ giúp học viên nắm vững triết lý, có trình độ cao về thực hành thực tế, có năng lực thao tác độc lập, phát minh sáng tạo và có năng lượng phát hiện, xử lý những yếu tố thuộc chuyên ngành được đào tạo và giảng dạy. Chương trình cao học phải bảo vệ kiến thức và kỹ năng cốt lõi cho ngành khoa học máy tính, và phát huy thế mạnh về tính nâng cao của những chuyên ngành khoa học máy tính của nhà trường, gồm có : Công nghệ tri thức và máy học ; Xử lý ngôn từ tự nhiên ; Thị giác máy tính .

Khoa học Máy tính

Học viên có kiến thức và kỹ năng nền tảng và sâu xa, có phương pháp luận vững chãi, có năng lực ứng dụng những thành quả tân tiến của khoa học máy tính vào thực tiễn phân phối những nhu yếu cao của xã hội, có năng lực nghiên cứu và điều tra và tăng trưởng ở trình độ cao, cũng như có năng lực đóng vai trò chỉ huy quản trị và góp phần tích cực cho sự tân tiến của khoa học và công nghệ tiên tiến. Việc giảng dạy được triển khai theo khuynh hướng nghiên cứu và điều tra và theo xu thế ứng dụng, đơn cử :

  • Chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu: cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu của ngành, chuyên ngành và phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để có thể độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm, luận thuyết khoa học, bước đầu có thể hình thành ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá và thử nghiệm kiến thức mới; có khả năng thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và hoạch định chính sách hoặc các vị trí khác thuộc lĩnh vực ngành, chuyên ngành đào tạo; có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.
  • Chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng: giúp cho người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng thiết kế sản phẩm, ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế; có thể học bổ sung một số kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu theo yêu cầu của chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

  Các kiến thức cơ sở và chuyên môn sâu được đặt là trọng tâm, tạo điều kiện cho học viên tăng cường động cơ tự nghiên cứu tìm tòi, giúp học viên có thể phát triển kiến thức, tăng cường năng lực chuyên môn, khả năng nghiên cứu và ứng dụng trong thực tế.

1.2 Hình thức và thời gian đào tạo:

Hình thức huấn luyện và đào tạo tập trung chuyên sâu, thời hạn giảng dạy là 24 tháng ( 02 năm )

1.3 Quan điểm xây dựng chương trình đào tạo

  • Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Khoa học máy tính theo học chế tín chỉ phải nhằm phục vụ thực thi mục tiêu đào tạo, cung cấp các kiến thức chuyên sâu của ngành Khoa học máy tính, định hướng học viên đi vào nghiên cứu các kiến thức chuyên môn hoặc có thể ứng dụng thành thạo để phục vụ nhu cầu xã hội.
  • Các kiến thức cơ sở và chuyên môn sâu được đặt là trọng tâm, tạo điều kiện cho học viên tăng cường động cơ tự nghiên cứu tìm tòi, giúp học viên có thể phát triển kiến thức, tăng cường năng lực chuyên môn, khả năng nghiên cứu và ứng dụng trong thực tế.
  • Học viên ngành Khoa học máy tính có khả năng hội nhập quốc tế và học tập, nghiên cứu ở trình độ cao hơn.

1.4 Chuẩn đầu ra

Chương trình huấn luyện và đào tạo cao học khoa học máy tính sẽ phân phối cho học viên những kỹ năng và kiến thức và kỹ năng và kiến thức cơ sở cũng như nâng cao thiết yếu cùng với môi trường học tập đạt trình độ quốc tế. Mục tiêu là giúp học viên sau khi tốt nghiệp hoàn toàn có thể thao tác ở thiên nhiên và môi trường khoa học và công nghệ cao, ở trong và ngoài nước. Học viên cũng được chú trọng huấn luyện và đào tạo chiêu thức nghiên cứu và điều tra khoa học, phát huy tính phát minh sáng tạo, có năng lực liên tục học tập và điều tra và nghiên cứu trong những môi trường tự nhiên tiên tiến và phát triển trên quốc tế .

1.4.1 Kiến thức

Các kỹ năng và kiến thức tập trung chuyên sâu sâu xa vào những ngành tăng trưởng những mạng lưới hệ thống mưu trí và hệ cơ sở tri thức, giải quyết và xử lý ảnh, giải quyết và xử lý ngôn từ tự nhiên và tương tác người máy, cùng với 1 số ít ngành nghề dịch vụ tương quan. Đây là những ngành hiện được quốc tế chăm sóc điều tra và nghiên cứu, tăng trưởng .
– Đối với khuynh hướng điều tra và nghiên cứu : Các kỹ năng và kiến thức của chuyên ngành Khoa học máy tính, cùng với nâng cao kiến thức và kỹ năng về chiêu thức nghiên cứu và điều tra khoa học để học viên hoàn toàn có thể liên tục học tập, điều tra và nghiên cứu ở bậc học cao hơn .
– Đối với khuynh hướng ứng dụng : Học viên tốt nghiệp hoàn toàn có thể ứng dụng những kiến thức và kỹ năng chuyên ngành của khoa học máy tính để xử lý những yếu tố trong thực tiễn, ship hàng nhu yếu ngày càng cao của con người

1.4.2 Kỹ năng

– Bên cạnh việc thuần thục kỹ năng và kiến thức thực hành thực tế, học viên còn có những kỹ năng và kiến thức nghiên cứu và phân tích, phong cách thiết kế, lập luận và thực nghiệm một cách mạng lưới hệ thống, khoa học cho những bài toán lớn có độ phức tạp cao .
– Kỹ năng tự tìm tòi, nghiên cứu và điều tra, có tính phát minh sáng tạo nhằm mục đích xử lý những yếu tố trình độ phức tạp .

1.4.3 Phẩm chất, thái độ

– Chấp hành tráng lệ pháp lý, tuân thủ những quy định trong những nghề nghiệp thuộc ngành nghề dịch vụ công nghệ thông tin, đặc biệt quan trọng tôn trọng bản quyền, sở hữu trí tuệ .
– Tích cực hoạt động giải trí vì quyền lợi chung của hội đồng, vì sự nghiệp tăng trưởng nền công nghệ thông tin Nước Ta .
– Thái độ tự học tập và nâng cao trình độ .

1.4.4 Năng lực và vị trí việc làm

– Có năng lực tham gia những dự án Bất Động Sản tăng trưởng, khai thác, quản trị những mạng lưới hệ thống tin học, đặc biệt quan trọng là những mạng lưới hệ thống mưu trí, mạng lưới hệ thống xử lý yếu tố có độ phức tạp cao ; có năng lực tiếp cận một cách khoa học so với những yếu tố mới trong công nghệ thông tin ; có năng lượng tiếp xúc về trình độ bằng tiếng Anh .
– Đối với xu thế điều tra và nghiên cứu : Sau khi tốt nghiệp, những thạc sĩ khoa học máy tính có năng lượng tự nghiên cứu và điều tra và tổ chức triển khai nghiên cứu và điều tra ; có năng lực liên tục nghiên cứu và điều tra ở bậc tiến sỹ ; có năng lực công tác làm việc tại những trường ĐH và viện điều tra và nghiên cứu ; hoàn toàn có thể lan rộng ra kiến thức và kỹ năng những ngành tương quan khác trong ngành CNTT trải qua những môn chọn .
– Đối với khuynh hướng ứng dụng : Có năng lượng ứng dụng những thành quả của khoa học máy tính vào thực tiễn hướng tới nền kinh tế tri thức, cũng như có năng lực đóng vai trò chỉ huy để tăng trưởng và góp phần tích cực cho sự tăng trưởng của khoa học và công nghệ tiên tiến .

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1 CÁC KHỐI KIẾN THỨC

KHỐI KIẾN THỨC

SỐ TÍN CHỈ

GHI CHÚ

Định hướng nghiên cứu

Định hướng ứng dụng

Kiến thức chung Triết học 3 3
Toán học 4 4
Anh văn Theo chuẩn đầu ra
Kiến thức chuyên ngành Bắt buộc 8 8
Phương pháp điều tra và nghiên cứu khoa học 2 Định hướng điều tra và nghiên cứu
Lựa chọn theo chuyên ngành ≥ 12 ≥ 12
Chọn tự do ≥ 16 ≥ 23

Luận văn tốt nghiệp

15

10

Tổng cộng

³ 60

³ 60

Học viên có thể tích lũy nhiều hơn 60 tín chỉ.

2.2 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY DỰ KIẾN

Mã môn học

Tên môn học

Ghi chú

Nhóm học phần 1
( 04 tháng )
PH2001 Triết học
MA2001 Toán học cho máy tính
CS2101 Công nghệ tri thức và ứng dụng
CS2102 Thuật toán và phương phápgiải quyết yếu tố
Nhóm học phần 2
( 04 tháng )
Các môn chọn hẹp Học viên chọn học ≥ 12 TC
02 môn tự chọn tự do
Nhóm học phần 3
( 04 tháng )
04 môn tự chọn tự do – Học viên chọn những học phần để bảo vệ đủ số tín chỉ theo chương trình .
– Học viên chọn xu thế nghiên cứu và điều tra chuẩn bị sẵn sàng đề cương và nộp sau khi kết thúc nhóm học phần này

2.3 Định hướng nghiên cứu

Mã môn học

Tên môn học

Ghi chú

Giai đoạn thực thi luận văn ( 15 chỉ ) CS2205 Phương pháp nghiên cứu và điều tra khoa học
CS2501 Luận văn tốt nghiệp ( 15 TC ) – Học viên thực thi luận văn tốt nghiệp .
– Đăng bài báo khoa học

2.4 Định hướng ứng dụng

Mã môn học

Tên môn học

Ghi chú

Nhóm học phần 3
( 04 tháng )
04 môn tự chọn tự do – Học viên chọn những học phần để bảo vệ đủ số tín chỉ theo chương trình .
– Học viên chuẩn bị sẵn sàng đề cương luận văn và nộp sau khi kết thúc nhóm học phần này
Giai đoạn thực thi luận văn ( 10 chỉ )

CS2503

Luận văn tốt nghiệp ( 10 TC ) – Học viên thực thi luận văn tốt nghiệp .

Xem thêm: Trường Đại học Bách Khoa ĐHQG-HCM | Ngành Kỹ thuật Máy tính

Xem thêm: Top các trường đào tạo ngành thống kê tốt nhất

Tin liên quan

Aptech | Thị trường nhân lực CNTT và bài toán nghịch lý 2022

khoicntt

Học ngành Công nghệ Thông tin cần giỏi những môn gì?

khoicntt

Sinh viên Công nghệ thông tin phải biết 8 lĩnh vực thiết kế đồ họa này!!!

khoicntt

Leave a Comment