Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Đề cương toán ứng dụng

Đề cương toán ứng dụng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (138.35 KB, 6 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh

Hệ đào tạo: Đại học chính quy

1. Tên học phần: Toán ứng dụng C1

2. Số tín chỉ: 3 (3, 0)

3. Trình độ: Sinh viên năm thứ 1.

4. Phân bố thời gian:

– Lên lớp: 45 tiết ( 3tiết / tuần )

+ Số tiết lý thuyết: 27

+ Số tiết chữa bài tập: 15

+ Số tiết kiểm tra/ đánh giá: 3

– Tự học: 90 giờ

5. Điều kiện tiên quyết: Không

6. Mục tiêu của học phần

6.1. Về kiến thức

Sau khi hoàn thành tốt học phần này sinh viên hiểu được các khái niệm cơ bản về: Số phức, ma trận, định thức, hệ

phương trình tuyến tính, không gian vectơ, dạng toàn phương, giới hạn dãy số, giới hạn hàm số, đạo hàm và vi phân của hàm một biến số.

toán ứng dụng

6.2. Về kỹ năng

– Thực hiện các phép toán số phức; ma trận, định thức; giải hệ phương trình tuyến tính; phân tích được một số mô hình tuyến tính trong kinh tế; xác định được mối liên hệ tuyến tính trong không gian vectơ; biến đổi dạng toàn phương về dạng chính tắc. Tính được giới hạn dãy số, giới hạn hàm số, đạo hàm và vi phân hàm số một biến. Vận dụng được tính chất của cấp số cộng, cấp số nhân trong phân tích tài chính, sử dụng đạo hàm trong phân tích kinh tế.

– Nâng cao năng lực tư duy toán học, rèn luyện tính linh hoạt cho sinh viên, tạo tiền đề cho sự phát triển khả năng sáng tạo.

6.3. Về thái độ

– Sinh viên yêu thích và hứng thú với môn học Toán ứng dụng C1.
– Sinh viên có thái độ nghiêm túc, cầu tiến trong quá trình học tập và nghiên cứu.
– Hình thành thói quen vận dụng lý thuyết vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn

7. Mô tả các nội dung học phần

Học phần đề cập đến các vấn đề: Tập hợp, ánh xạ, số phức, ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian véctơ, một số mô hình tuyến tính trong phân tích kinh tế, dạng toàn phương; Hàm một biến số: các khái niệm cơ bản về hàm một biến số và giới hạn, các mô hình hàm số trong phân tích kinh tế, ứng dụng của dãy số trong phân tích tài chính, hàm số liên tục, đạo hàm và vi phân, ứng dụng đạo hàm trong phân tích kinh tế.

8. Nhiệm vụ của sinh viên

– Dự lớp: Tối thiểu 80% số giờ học trên lớp có sự hướng dẫn của giảng viên.

– Bài tập:

+ Làm đầy đủ : 45 bài tập được giao

+ Viết 1 bài tiểu luận ở chương 5.

+ Đọc thêm tài liệu mà giáo viên yêu cầu

– Làm 3 bài kiểm tra định kỳ

– Tham gia thi kết thúc học phần

– Đọc tài liệu giáo khoa trươc khi lên lớp.
9. Tài liệu học tập

– Giáo trình bắt buộc:
[1] Toán ứng dụng C1, Trường Đại học ………..

– Tài liệu tham khảo
[2] Đậu Thế Cấp, Toán Cao Cấp- Đại số tuyến tính, NXB ĐH Quốc gia Tp Hồ Chí Minh 2007.

[3] Đậu Thế Cấp, Toán Cao Cấp- Giải tích toán học, NXB ĐH Quốc gia Tp Hồ Chí Minh 2007.

[4] Nguyễn Đình Trí, Toán Cao Cấp tập 1, NXB Giáo dục 2003.

[5] Nguyễn Đình Trí, Toán Cao Cấp tập 2, NXB Giáo dục 2003.

[6] Nguyễn Đình Trí, Bài tập Toán Cao Cấp tập 1, NXB Giáo dục 2003.

[7] Nguyễn Đình Trí, Bài tậpToán Cao Cấp tập 2, NXB Giáo dục 2003.

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

10.1. Tiêu chí đánh giá:

STT Điểm thành phần Quy định Trọng số Ghi chú
1 Điểm thường xuyên, đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận,chuyên cần, làm bài tập ở nhà,viết tiểu luận.

1 điểm 20%
2 Điểm kiểm tra định kỳ 3 bài KT 20’ 30%
3 Thi kết thúc học phần
Thi viết
(90 phút)
50%

10.2. Cách tính điểm:

– Sinh viên không tham gia đủ 80% số tiết học trên lớp không được thi và nhận điểm 0 cho lần thi thứ nhất.

– Điểm thành phần để điểm lẻ đến một chữ số thập phân

– Điểm kết thúc học phần làm tròn đến phần nguyên

11. Thang điểm: 10

12. Nội dung chi tiết học phần

Tuần Nội dung Lý thuyết
Tài liệu đọc trước Nhiệm vụ của sinh viên

Tuần 1 CHƯƠNG 1 : TẬP HỢP, ÁNH XẠ, SỐ PHỨC

1.1. Tập hợp

1.1.1. Tập hợp và các phần tử của tập hợp

1.1.2. Tập hợp con, tập hợp bằng nhau

1.1.3. Các phép toán về tập hợp

1.1.4. Tích đề các

1.2. Ánh xạ

1.2.1. Các định nghĩa

1.2.2. Đơn ánh, toàn ánh, song ánh

1.2.3. Ánh xạ ngược của một song ánh

1.2.4. Tích (hợp) của hai ánh xạ

1.3. Số Phức

1.3.1. Dạng đại số của số phức

1.3.2. Các phép toán số phức

1.3.3. Số phức liên hợp. Môddun của số phức

03 Chương 1/ mục 1.1,

1.2, 1.3 ( Giáo trình[1])

– Đọc tài liệu tham khảo

– Làm bài tập chương 1

Tuần 2 1.3.4. Biểu diễn hình học của số phức, mặt phẳng phức

1.3.5. Dạng lượng giác của số phức

1.3.6. Căn của số phức

1.3.7. Công thức Euler

CHƯƠNG 2: MA TRẬN- ĐỊNH THỨC -HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

2.1. Ma trận

2.1.1. Khái niệm về ma trận

2.1.2. Các phép toán về ma trận

03 – Chương 1/ mục

1.3 ( Giáo trình [1])

– Chương 2/ mục

2.1 (Giáo trình [1]).

– Chương 3/ §1 ( Giáo trình [2])

– Đọc tài liệu tham khảo

– Làm bài tập chương 1 và chương 2

Tuần 3 2.2. Định thức

2.2.1. Định nghĩa

2.2.2. Các tính chất của định thức
03 – Chương 2/ mục 2.2, 2.3, 2.4 ( Giáo trình [1])

– Đọc tài liệu tham khảo

– Làm bài tập chương 2

7. Mô tả những nội dung học phần Học phần đề cập đến những yếu tố : Tập hợp, ánh xạ, số phức, ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian véctơ, 1 số ít quy mô tuyến tính trong nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính, dạng toàn phương ;

Hàm một biến số : những khái niệm cơ bản về hàm một biến số và số lượng giới hạn, những quy mô hàm số trong nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính, ứng dụng của dãy số trong nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính, hàm số liên tục, đạo hàm và vi phân, ứng dụng đạo hàm trong nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính.

8. Nhiệm vụ của sinh viên

– Dự lớp : Tối thiểu 80 % số giờ học trên lớp có sự hướng dẫn của giảng viên.

– Bài tập :

+ Làm vừa đủ : 45 bài tập được giao

+ Viết 1 bài tiểu luận ở chương 5.

+ Đọc thêm tài liệu mà giáo viên nhu yếu

– Làm 3 bài kiểm tra định kỳ

– Tham gia thi kết thúc học phần

– Đọc tài liệu giáo khoa trước khi lên lớp.

9. Tài liệu học tập –

Giáo trình bắt buộc : [ 1 ] Toán ứng dụng C1, Trường Đại học ……….. – Tài liệu tìm hiểu thêm

[ 2 ] Đậu Thế Cấp, Toán Cao Cấp – Đại số tuyến tính, NXB ĐH Quốc gia Tp Hồ Chí Minh 2007.

[ 3 ] Đậu Thế Cấp, Toán Cao Cấp – Giải tích toán học, NXB ĐH Quốc gia Tp Hồ Chí Minh 2007.

[ 4 ] Nguyễn Đình Trí, Toán Cao Cấp tập 1, NXB Giáo dục đào tạo 2003.

[ 5 ] Nguyễn Đình Trí, Toán Cao Cấp tập 2, NXB Giáo dục đào tạo 2003.

[ 6 ] Nguyễn Đình Trí, Bài tập Toán Cao Cấp tập 1, NXB Giáo dục đào tạo 2003.

[ 7 ] Nguyễn Đình Trí, Bài tập Toán Cao Cấp tập 2, NXB Giáo dục đào tạo 2003.10. Tiêu chuẩn nhìn nhận sinh viên

10. 1. Tiêu chí nhìn nhận :

STT Điểm thành phần Quy định Trọng số Ghi chú

Điểm tiếp tục, nhìn nhận nhận thức, thái độ tranh luận, siêng năng, làm bài tập ở nhà, viết tiểu luận.

1 điểm 20 % 2 Điểm kiểm tra định kỳ 3 bài KT 20 ’ 30 % 3 Thi kết thúc học phần Thi viết ( 90 phút ) 50 % 10.2. Cách tính điểm : – Sinh viên không tham gia đủ 80 % số tiết học trên lớp không được thi và nhận điểm 0 cho lần thi thứ nhất. – Điểm thành phần để điểm lẻ đến một chữ số thập phân – Điểm kết thúc học phần làm tròn đến phần nguyên

11. Thang điểm : 1012. Nội dung cụ thể học phần Tuần Nội dung Lý thuyết Tài liệu đọc trước Nhiệm vụ của sinh viên Tuần 1

CHƯƠNG 1 : TẬP HỢP, ÁNH XẠ, SỐ PHỨC

1. 1. Tập hợp

1. 1.1. Tập hợp và những thành phần của tập hợp

1. 1.2. Tập hợp con, tập hợp bằng nhau

1. 1.3. Các phép toán về tập hợp

1. 1.4. Tích đề các

1. 2. Ánh xạ

1. 2.1. Các định nghĩa

1. 2.2. Đơn ánh, toàn ánh, tuy nhiên ánh

1. 2.3. Ánh xạ ngược của một tuy nhiên ánh

1. 2.4. Tích ( hợp ) của hai ánh xạ

1. 3. Số Phức

1. 3.1. Dạng đại số của số phức

1. 3.2. Các phép toán số phức

1. 3.3. Số phức phối hợp. Môddun của số phức

03 Chương 1 / mục 1.1,1. 2, 1.3 ( Giáo trình [ 1 ] ) – Đọc tài liệu tìm hiểu thêm – Làm bài tập chương 1 T uần 2

1.3.4. Biểu diễn hình học của số phức, mặt phẳng phức

1. 3.5. Dạng lượng giác của số phức

1. 3.6. Căn của số phức

1. 3.7. Công thức Euler

CHƯƠNG 2 : MA TRẬN – ĐỊNH THỨC – HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

2. 1. Ma trận

2. 1.1. Khái niệm về ma trận

2. 1.2. Các phép toán về ma trận 03 – Chương 1 / mục

1. 3 ( Giáo trình [ 1 ] ) – Chương 2 / mục 2. 1 ( Giáo trình [ 1 ] ). – Chương 3 / § 1 ( Giáo trình [ 2 ] ) – Đọc tài liệu tìm hiểu thêm – Làm bài tập chương 1 và chương 2 Tuần 3 2.2. Định thức 2. 2.1. Định nghĩa 2. 2.2. Các đặc thù của định thức 03 – Chương 2 / mục 2. 2, 2.3, 2.4 ( Giáo trình [ 1 ] ) – Đọc tài liệu tìm hiểu thêm – Làm bài tập chương 2

Xem thêm: Mức lương ngành khoa học máy tính

Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Tin liên quan

Du học ngành Công nghệ thông tin

khoicntt

Nhiều học sinh giỏi quốc gia đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Công nghệ thông tin

khoicntt

Chuyên Viên Phần Cứng và Mạng

khoicntt

Leave a Comment