Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

hệ thống thông tin quản lý trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Đây là ví dụ đầu tiên của một hệ thống thông tin quản lý tích hợp.

This was the first instance of an integrated management information system.

WikiMatrix

Ngành Hệ thống thông tin quản lý: Chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin (HTTT).

MIS Quarterly: Management Information Systems.

WikiMatrix

Hỗ trợ kiến trúc điện toán kiểu phân tán: Mạng nội bộ cũng có thể được liên kết với hệ thống thông tin quản lý của công ty, ví dụ như hệ thống đồng hồ.

Supports a distributed computing architecture: The intranet can also be linked to a company’s management information system, for example a time keeping system.

WikiMatrix

Vào thời điểm đó (năm 1970) hầu như tất cả các Hệ thống Thông tin Quản lý lớn đều lưu trữ dữ liệu của họ trong một số dạng cơ sở dữ liệu phân cấp hoặc quan hệ.

At the time (the 1970s) virtually all large Management Information Systems stored their data in some type of hierarchical or relational database.

WikiMatrix

Một hệ thống thông tin quản lý môi trường (EMIS) là một giải pháp công nghệ thông tin để theo dõi dữ liệu về môi trường cho một công ty như là một phần của hệ thống quản lý môi trường tổng thể của họ.

An environmental management information system (EMIS) or Environmental Data Management System (EDMS) is an information technology solution for tracking environmental data for a company as part of their overall environmental management system.

WikiMatrix

Dự án sẽ thực hiện một số hạng mục quan trọng trong hệ thống trợ giúp xã hội toàn quốc mạnh hơn, bao gồm một cơ sở dữ liệu quốc gia về hộ nghèo và cận nghèo, và đối tượng hưởng chế độ xã hội, và một hệ thống thông tin quản lý.

The Project will put in place critical elements of a strengthened social assistance system nationwide, including a national database of poor and near-poor households and social assistance beneficiaries and a management information system.

worldbank.org

Dự án Tăng cường Hệ thống Trợ giúp Xã hội sẽ giúp triển khai các chương trình chủ chốt của hệ thống trợ giúp xã hội, bao gồm một hệ thống dữ liệu về các hộ gia đình nghèo và cận nghèo và những người hưởng trợ giúp xã hội và hệ thống thông tin quản lý.

The Social Assistance System Strengthening Project will put in place critical elements of a strengthened social assistance system nationwide, including a national database of poor and near-poor households and social assistance beneficiaries and a management information system.

worldbank.org

Là một trong những dự án lớn nhất về quản lý đất đai mà Ngân hàng thế giới tài trợ trên thế giới, với tổng mức đầu tư là 100 triệu đô la, dự án còn hỗ trợ Chính phủ Việt Nam hiện đại hóa quản lý đất đai, cập nhật cơ sở dữ liệu, tăng cường hệ thống thông tin quản lý đất đai, hoàn thiện việc cung cấp dịch vụ quản lý đất đai (như đăng ký chuyển nhượng, thế chấp, thừa kế) cho mọi đối tượng sử dụng đất.

With the total investment of 100 million dollars, this is one of the biggest World Bank-funded land administration projects in the world .

worldbank.org

Hệ thống quản lý lực lượng bán hàng (cũng là hệ thống tự động hóa lực lượng bán hàng) là hệ thống thông tin được sử dụng trong quản lý vàtiếp thị quản lý quan hệ khách hàng (CRM) giúp tự động hóa một số chức năngquản bán hàng và bán hàng.

Salesforce management systems (also sales force automation systems (SFA)) are information systems used in customer relationship management (CRM) marketing and management that help automate some sales and sales force management functions.

WikiMatrix

Bất kỳ hoạt động hoặc vi phạm nào được phát hiện thường báo cáo cho quản trị viên hoặc thu thập tập trung bằng hệ thống thông tin bảo mật và quản lý sự kiện (SIEM).

Any malicious activity or violation is typically reported either to an administrator or collected centrally using a security information and event management (SIEM) system.

WikiMatrix

Tại thời điểm thi đấu, cô là sinh viên năm ba tại Đại học Unity theo đuổi một khóa học về Hệ thống quản lý thông tin.

At the time of the competition, she was a third-year student at the Unity University College pursuing a course in Information Management Systems.

WikiMatrix

Tại Hoa Kỳ, cơ quan HUD của chính phủ liên bang đã yêu cầu các tổ chức nhận tài chính từ liên bang sử dụng một hệ thống theo dõi bằng máy tính với những người vô gia cư và các tin tức thống kê của họ, được gọi là HMIS (Hệ thống Quản lý Thông tin Người Vô gia cư).

In the U.S., the federal government’s HUD agency has required federally-funded organizations to use a computer tracking system for homeless people and their statistics, called HMIS (Homeless Management Information System).

WikiMatrix

Các hệ thống thông tin sẽ hỗ trợ các nhà quản lý với các phần khác của quy trình sản xuất, MRPII, theo sau.

Information systems that would assist managers with other parts of the manufacturing process, MRPII, followed.

WikiMatrix

Năm 1970, Đại học Michigan đã bắt đầu phát triển Hệ thống quản lý thông tin MICRO dựa trên mô hình Dữ liệu lý thuyết tập hợp của DL Childs.

In 1970, the University of Michigan began development of the MICRO Information Management System based on D.L. Childs’ Set-Theoretic Data model.

WikiMatrix

Thêm nữa gã MIS * của họ ( quản lý thông tin hệ thống ) sẽ chuyển đi trong 3 tháng tới.

Plus their MIS guy is leaving in three months.

OpenSubtitles2018. v3

Danh mục: Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng Quản trị quan hệ khách hàng Quản lý công nghệ thông tin Sự quản lý Tiếp thị Phân tích dự đoán Quản lý lực lượng bán hàng Hệ thống quản lý bán hàng của Microsoft ^ Rosann Spiro; William Stanton; Greg Rich (8 tháng 11 năm 2002).

Category:Customer relationship management software Customer relationship management Information technology management Management Marketing Predictive analytics Sales force management Sales Management Systems by Microsoft Rosann Spiro; William Stanton; Greg Rich (November 8, 2002).

WikiMatrix

Hệ thống liên tổ chức cho phép luồng thông tin được tự động hóa giữa các tổ chức để đạt được một hệ thống quản lý chuỗi cung ứng kỳ vọng, cho phép phát triển các tổ chức cạnh tranh.

Interorganizational system permits the flow of information to be automation between organizations in order to reach a expect supply-chain management system, which enables the development of competitive organizations.

WikiMatrix

Không giống như các công cụ phổ biến được sử dụng để xuất bản thông tin trên Internet, chẳng hạn như hệ thống quản lý nội dung, diễn đàn Internet hoặc blog dựa trên một hệ thống tập trung, dữ liệu của một cổng thông tin Osiris được chia sẻ (thông qua P2P) giữa tất cả người tham gia.

Unlike common tools used to publish information on the Internet, such as content management systems, Internet forums or blogs based on a centralized system, the data of an Osiris portal are shared (via P2P) between all its participants.

WikiMatrix

Tích hợp hệ thống quản lý nội dung (CMS) với khoảng không quảng cáo của bạn để phản ánh thông tin cập nhật trong Ad Manager.

Integrate your content management system ( CMS ) with your inventory so updates are reflected in Ad Manager .

support.google

Quản lý gói tin của Haiku kết nối các gói tin đã kích hoạt thông qua một thư mục hệ thống chỉ đọc.

Haiku package management mounts activated packages over a read only system directory.

WikiMatrix

• Thứ ba, tăng cường sinh kế cho các hộ nghèo thông qua Hệ thống thông tin quản lý rủi ro nông nghiệp (ARMIS), giúp nông dân nâng cao năng suất và tăng sức chịu đựng trước các loại thiên tai như hạn hán, lũ lụt, xói mòn đất, và nắng nóng.

• Third, enhancing livelihoods among poor households through an Agricultural Risk Management Information System (ARMIS) that assists farmers in improving productivity and enhancing resilience to droughts, floods, erosion, and heat.

worldbank.org

Các tổ chức tiến bộ đã cố gắng vượt ra ngoài các hệ thống chuyển thẳng từ thiết bị thẻ đột lỗ và máy kế toán đơn vị sang máy tính, để tạo tài khoản đến giai đoạn cân bằng thử nghiệm và hệ thống thông tin quản lý tích hợp.

Progressive organizations attempted to go beyond the straight systems transfer from punched card equipment and unit accounting machines to the computer, to producing accounts to the trial balance stage and integrated management information systems.

WikiMatrix

Có một xu hướng ngày càng tăng đối với việc sử dụng các giao thức TCP / IP công nghệ như là một nền tảng truyền thông phổ biến cho các ứng dụng đồng hồ thông minh, vì vậy mà những dịch vụ có thể triển khai nhiều hệ thống thông tin liên lạc, trong khi sử dụng công nghệ IP như là một nền tảng quản lý thông thường.

There is a growing trend towards the use of TCP/IP technology as a common communication platform for smart meter applications, so that utilities can deploy multiple communication systems, while using IP technology as a common management platform.

WikiMatrix

Người sử dụng phương tiện giao thông công cộng ngay lập tức được thông báo về bất cứ thay đổi nào về giao thông công cộng trực tuyến, trên màn hình điện thoại thông minh và hệ thống thông tin hành khách (PIDS), người lái xe cũng nhận biết được thay đổi về giao thôngquản lý đường xá trong thời gian thực trực tuyến và trên điện thoại thông minh qua BKK Info.

Public transport users are immediately notified of any changes in public transport online, on smartphones and on PIDS displays, as well car drivers can keep track of changes in traffic and road management in real-time online and on smartphones through the BKK Info.

WikiMatrix

Và bên trong mỗi con robot, bạn phải nghĩ về sự tương tác của cảm biến, thông tin, khả năng tính toán — và hệ thống này trở nên khá khó để kiểm soát và quản lý.

And within each robot, you have to think about the interplay of sensing, communication, computation — and this network then becomes quite difficult to control and manage.

ted2019

Tin liên quan

Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên năm 2020

khoicntt

Muốn theo học ngành công nghệ thông tin cần giỏi những môn học gì? – EAUT

khoicntt

Những tố chất phù hợp với ngành công nghệ thông tin? – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

khoicntt

Leave a Comment