Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Ngành Thống kê -7460201

1 Kiến thức giáo dục đại cương ngành thống kê:    42 tín chỉ

1.1 Môn lý luận chính trị, pháp lý 1 2 Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam, Pháp luật đại cương

Ngành Thống kê

1.2 Tiếng Anh 15 Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3
Lưu ý: SV không đạt đầu vào Chương trình Tiếng Anh phải học thêm các phần Tiếng Anh bổ sung tùy năng lực, gồm có Tiếng Anh dự bị 1, 2, 3

SV phải đạt được chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định

1.3 Cơ sở tin học 4 Cơ sở tin học 1, cơ sở tin học 2 và dự thi chứng từ MOS về MS.Word, Excel

1.4 Kỹ năng tương hỗ 5 Phương pháp học đại học, Kỹ năng thao tác nhóm, Kỹ năng viết và trình diễn, Kỹ năng tăng trưởng vững chắc

1.5 Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất
Bơi lội và 04 tín chỉ tự chọn về Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất trong 15 môn GDTC

1.6 Giáo dục đào tạo quốc phòng
Gồm 03 học phần GDQP

2 Kiến thức giáo dục chuyên ngành:  94 tín chỉ

2.1 Kiến thức cơ sở 31 Đại số tuyến tính 1, Đại số tuyến tính 2, Toán rời rạ, Giải tích 1, Giải tích 2, Nhập môn lập trình, Nhập môn tin học, Giải tích 3, Nhập môn thống kê

2.2 Kiến thức ngành

Các môn chung và môn bắt buộc 41

  • Phương pháp điều tra mẫu, Cơ sở dữ liệu, Xác suất và thống kê suy diễn, Lý thuyết độ đo và tích phân, Lý thuyết xác suất, Thống kê nhiều chiều, Phân tích dữ liệu
  • Quá trình ngẫu nhiên, Thống kê Bayes, Dự báo, Chuyên đề ứng dụng phương pháp thống kê 1

Các môn học tự chọn19

  • Khai thác dữ liệu, Mô hình hồi quy tuyến tính tổng quát, Hệ thống tài khoản quốc gia, Thiết kế thực nghiệm, Kinh tế lượng, Thống kê tính toán
  • Toán tài chính căn bản, Toán tài chính nâng cao, Nhập môn ước lượng phi tham số, Lý thuyết kiểm định, Phương pháp thu nhập, xử lý thông tin tài chính doanh nghiệp, Nhận dạng thống kê, Thống kê doanh nghiệp, Phân tích chuỗi thời gian, Soạn thảo tài liệu khoa học với Latex

2.3 Tập sự nghề nghiệp 4

  • SV thực hiện từ 2- 4 tháng học kì làm việc tập sự tại doanh nghiệp như một nhân viên/kỹ sư

2.4 Khóa luận TN10 Khóa luận TN

Xem thêm: Tìm hiểu thêm ngành khoa học máy tính

Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Tin liên quan

Sự khác biệt giữa Khoa học và Công nghệ

khoicntt

Khoa học ứng dụng là gì?

khoicntt

Sự khác biệt giữa khoa học máy tính và công nghệ thông tin 2022

khoicntt

Leave a Comment