Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Đào Tạo – School of Computer Science and Engineering

Bằng Cấp

Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân Khoa học máy tính có chất lượng quốc tế và kiểm định bởi những tổ chức triển khai Việt nam và quốc tế, có năng lực thao tác hiệu suất cao ở Việt nam và quốc tế .

Mục tiêu cụ thể:

Sinh viên tốt nghiệp phải có phẩm chất đạo đức, chính trị và sức khỏe thể chất tốt ; có kỹ năng và kiến thức cơ bản và sâu xa về Khoa học máy tính ; có năng lực điều tra và nghiên cứu, nghiên cứu và phân tích và phong cách thiết kế những mạng lưới hệ thống máy tính để xử lý những yếu tố trong thực tiễn ; có năng lực thao tác hiệu suất cao và phát minh sáng tạo trong quy trình thao tác ; có năng lực liên tục học suốt đời để tăng trưởng nghề nghiệp .

Cơ hội nghề nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp có thể thực hiện tốt vai trò của kỹ sư phần mềm trong các cơ quan, công ty, xí nghiệp hay có thể tiếp tục học lên ở các cấp học cao hơn.

Chuẩn đầu ra

Từ những tiềm năng giáo dục đã đưa ra, chương trình huấn luyện và đào tạo tuân theo 11 chuẩn đầu ra dành cho kỹ sư như sau :

 • (a)

  Khả năng vận dụng kỹ năng và kiến thức về toán học, khoa học và kỹ thuật

 • (b)

  Khả năng phong cách thiết kế và triển khai những thí nghiệm, cũng như nghiên cứu và phân tích và diễn giải tài liệu

 • (c)

  Khả năng phong cách thiết kế mạng lưới hệ thống, phân hệ hoặc quy trình tiến độ để xử lý những bài toán khó khăn vất vả trong trong thực tiễn ở nhiều nghành nghề dịch vụ như kinh tế tài chính, môi trường tự nhiên, xã hội, chính trị, đạo đức, sức khoẻ và bảo đảm an toàn, năng lực sản xuất và tính bền vững và kiên cố

 • (d)

  Khả năng thao tác hiệu suất cao trong những đội, nhóm đa ngành

 • (e)

  Khả năng xác lập, kiến thiết xây dựng và xử lý những yếu tố kỹ thuật

 • (f)

  Sự hiểu biết về nghĩa vụ và trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp

 • (g)

  Khả năng tiếp xúc hiệu suất cao

 • (h) Hiểu biết về sự

  tác động ảnh hưởng của những giải pháp kỹ thuật trong toàn cảnh toàn thế giới, kinh tế tài chính, môi trường tự nhiên và xã hội

 • (i) Thấy được

  sự thiết yếu và năng lực để học tập suốt đời

 • (j)

  Kiến thức về những yếu tố đương đại

 • (k)

  Khả năng ứng dụng những kỹ thuật, kiến thức và kỹ năng và những công cụ kỹ thuật tân tiến vào thực hành thực tế kỹ thuật

Sinh viên tốt nghiệp cũng sẽ đạt được những tác dụng sau :

Kiến thức chuyên môn
 • Kiến thức về lý luận chính trị
 • Khả năng về ngoại ngữ
 • Khả năng về tin học: Có khả năng sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng và công cụ máy tính cần thiết cho việc thực hành chuyên môn.
 • Khả năng về chuyên môn:

–  Có khả năng nhận biết và phân tích các vấn đề kỹ thuật và máy tính; xác định yêu cầu của vấn đề; giải quyết các vấn đề được nhận ra
–  Có khả năng tiến hành thực nghiệm và giải thích được kết quả.
–  Có khả năng phân tích, thiết kế, hiện thực và đánh giá các hệ thống, qui trình, thành phần phần cứng hay chương trình máy tính thỏa mãn các yêu cầu và ràng buộc về mặt kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị, đạo đức, sức khỏe và an toàn.

Kỹ năng
 • Kỹ năng thuyết trình diễn đạt và tiếp xúc xã hội : Có năng lực trình diễn hiệu quả và tiếp xúc hiệu suất cao .
 • Khả năng ứng dụng khoa học: Có khả năng vận dụng kiến thức về toán, khoa học, kỹ thuật và máy tính.

 • Khả năng thao tác nhóm : Có năng lực thao tác nhóm hiệu suất cao để đạt được một tiềm năng định trước .
 • Kỹ năng tăng trưởng nghề nghiệp : Có nhận thức rõ về sự thiết yếu và năng lực về học và tăng trưởng nghề nghiệp liên tục suốt đời
Thái độ và đạo đức nghề nghiệp
 • Có nhận thức đúng đắn về tính chuyên nghiệp, đạo đức, luật pháp, an ninh và xã hội.
 • Có kiến thức tổng quan để hiểu rõ ảnh hưởng của các giải pháp kỹ thuật và máy tính trên các mặt kinh tế, môi trường và xã hội.
Khả năng công tác
 • Sinh viên tốt nghiệp có thể đóng vai trò là cán bộ kỹ thuật, có năng lực tham gia, phối hợp hoặc quản lý các dự án về công nghệ thông tin trong các công ty và cơ quan trong và ngoài nước.
 • Có khả năng tiếp tục học tập bậc sau đại học (trong và ngoài nước) để trở thành các cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trong các trường đại học, các viện nghiên cứu hoặc khu vực công nghiệp.

Tin liên quan

Top 10 Tài Liệu đồ án Quản Trị Mạng Hay Nhất | SGTT

khoicntt

Văn bằng 2 khoa học máy tính ngày văn bằng quan trọng

khoicntt

Ngành Công nghệ thông tin, chương trình học, phụ huynh…, Đại Học Lạc Hồng

khoicntt

Leave a Comment