Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Ngành Công nghệ thông tin

1. Mục tiêu chung của ngành công nghệ thông tin

– Về kiến thức và kỹ năng : Trang bị những kỹ năng và kiến thức cơ bản và sâu xa về Công nghệ thông tin, cũng như được khuynh hướng 1 số ít yếu tố tân tiến tiệm cận với kỹ năng và kiến thức chung về Công nghệ thông tin của quốc tế .

 – Về kỹ năng: Đào tạo kỹ năng thực hành cao trong hầu hết các lĩnh vực của Công nghệ thông tin, cho phép sinh viên tốt nghiệp dễ dàng hòa nhập và phát triển trong môi trường làm việc mới. Ngoài ra, trang bị cho sinh viên kỹ năng tự học tập, nghiên cứu, làm việc theo nhóm và kỹ năng giao tiếp.

Công nghệ thông tin

Bạn đang đọc: Ngành Công nghệ thông tin

– Về thái độ : Bồi dưỡng phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, có tác phong thao tác khoa học, tráng lệ, có đạo đức nghề nghiệp về bảo vệ thông tin, bản quyền, có niềm tin thao tác theo nhóm, rèn luyện tiếp tục tính kỷ luật và năng lực tiếp xúc .

2. Các tiềm năng đơn cử cho mỗi xu thế đào tạo và giảng dạy

 2.1. Định hướng Công nghệ phần mềm:

Trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Công nghệ phần mềm: quy trình xây dựng, quản lý và bảo trì hệ thống phần mềm; phân tích, thiết kế và quản lý các dự án phần mềm. Tổ chức thực hiện và quản lý được các công việc trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, có khả năng xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên tắc của công nghệ phần mềm vào thực tế.

2.2. Định hướng Hệ thống thông tin :

Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản và sâu xa về Hệ thống thông tin, phân phối những nhu yếu về nghiên cứu và điều tra tăng trưởng và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội ; năng lực thiết kế xây dựng được những mạng lưới hệ thống thông tin cho việc quản trị kinh tế tài chính, hành chính và dịch vụ .

2.3. Định hướng Mạng và truyền thông máy tính:

Trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Mạng và truyền thông máy tính, đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, ứng dụng trong lĩnh vực mạng và truyền thông máy tính; khả năng thiết kế, chế tạo, bảo trì, sản xuất, thử nghiệm, quản lý các hệ thống mạng và truyền thông máy tính.

2.4. Định hướng Khoa học máy tính và dịch vụ :

Trang bị kỹ năng và kiến thức cơ bản về điều tra và nghiên cứu và tiến hành những Thương Mại Dịch Vụ Công nghệ thông tin, phân phối những yếu tố về nghiên cứu và phân tích, thiết kế xây dựng giải pháp nền tảng cho những dịch vụ Công nghệ thông tin và dịch vụ dựa trên Công nghệ thông tin trong trong thực tiễn ;

Tổ chức triển khai triển khai và quản trị được những việc làm trong ngành nghề dịch vụ Dịch Vụ Thương Mại Công nghệ thông tin, năng lực thiết kế xây dựng quy mô và vận dụng những nguyên tắc của Thương Mại Dịch Vụ Công nghệ thông tin vào thực tiễn .

Xem nội dung khung chương trình chi tiết tại 3538.qd_CTĐT Đại học 2015_CNTT chuẩn

Đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2019 trở đi sử dụng khung CTĐT: QĐ 1525 CNTT (Chuẩn)

Xem thêm: Ngành toán tin ra trường có dễ xin việc không?

Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Tin liên quan

Thống kê kinh tế – Đại học kinh tế quốc dân

khoicntt

Top 5 chuyên ngành công nghệ thông tin

khoicntt

Danh sách các trường đào tạo liên thông từ TCCN,Cao Đẳng – Đại Học

khoicntt

Leave a Comment